Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ´ ΛΟΥΚΑ῾᾽Εγώ γάρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐξ ἐμοῦ᾽ (Λουκ. 8, 46)

α. Τό ἀνάγνωσμα εἶναι ἀπό ἐκεῖνα πού τονίζουν κυρίως τίς προϋποθέσεις τοῦ θαύματος στή ζωή τοῦ πιστοῦ. ῎Εχει ὡς περιεχόμενο δύο θαύματα πού ἐπιτέλεσε ὁ Κύριος       , ἕνα ἐν γνώσει Του καί ἕνα ἐν ῾ἁγνοίᾳ᾽ Του: τήν ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾽Ιαείρου καί τή θεραπεία τῆς αἱμορροούσης γυναίκας. Καί στά δύο αὐτά συναντᾶ κανείς τά ἴδια βασικά χαρακτηριστικά, μερικά τῶν ὁποίων θά σχολιάσουμε μέ βάση τήν ἐπισήμανση τοῦ Κυρίου ὅτι ῾ἔνιωσε δύναμη νά ἐξέρχεται ἀπό Αὐτόν᾽, ὅταν Τόν ἄγγιξε ἡ πάσχουσα ἀπό αἱμορραγίες γυναίκα.  

Β. 1. ῾Ο Κύριος καταρχάς εἶναι ὁ Παντοδύναμος Θεός. Αὐτός εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος, τό Α καί τό Ω. ῾῞Οτι ἐξ Αὐτοῦ καί δι᾽ Αὐτοῦ καί εἰς Αὐτόν τά πάντα ἔκτισται᾽. Εἶναι ὁ ῾δι᾽ Οὗ τά πάντα ἐγένετο᾽. Γι᾽ αὐτό καί ῾χωρίς Αὐτοῦ οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδέν᾽. ῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ἀρχισυναγώγου ᾽Ιαείρου, ὅπως καί ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης τό ἀποδεικνύουν μεταξύ ἄλλων περίτρανα, γεγονός πού σημαίνει ὅτι τήν παντοδυναμία Του τήν μεταγγίζει καί τήν κοινωνεῖ καί στόν κόσμο.

2. ῾Η παντοδυναμία ὅμως αὐτή τοῦ Θεοῦ συναντᾶ ἕνα ἐμπόδιο ἀνυπέρβλητο, τό ὁποῖο παρ᾽ ὅλη τήν παραδοξότητα πού δημιουργεῖ κάτι τέτοιο, τήν  ἀκυρώνει. Καί τό ἐμπόδιο αὐτό εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι αὐτή ἡ ἐλευθερία πού καθιστᾶ τόν Θεό ῾ἀδύναμο᾽ νά προσφέρει ὅ,τι θά ἤθελε: τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν παροχή τῆς χάρης Του. Διότι ῾ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι᾽,  ἀλλά δέν σώζονται ὅλοι. Κι αἰτία βεβαίως εἶναι ἡ ἀρνητική διάθεση τοῦ ἀνθρώπου.

3. Βεβαίως γιά τόν παντοδύναμο Θεό θά ἦταν πολύ εὔκολο διά μιᾶς νά μᾶς ἀλλάξει ὅλους, νά μεταστρέψει καί τή θέλησή μας, νά μᾶς βάλει ῾ὑποχρεωτικά᾽ στόν Παράδεισο. ᾽Ακόμη καί τόν ἴδιο τόν διάβολο θά μποροῦσε νά τόν κάνει ἅγιο! ᾽Αλλά μία τέτοια ἀλλαγή, μία τέτοια παντοδύναμη ἐπέμβασή Του γιά σωτηρία ὅλων τί νόημα θά εἶχε χωρίς τή συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου; ῾Ο Θεός μᾶς δημιούργησε μέ ἐλεύθερη βούληση, συνεπῶς ζητεῖ τήν ἀνταπόκριση καί τή συμμετοχή μας στή διαδικασία τῆς σωτηρίας μας. Μία ἐπέμβασή Του ἀναιρετική τῆς ἐλευθερίας μας θά σήμαινε τήν ἄρνηση αὐτοῦ πού ὁ ῎Ιδιος εἶναι καί αὐτοῦ πού μᾶς προσέφερε.  Θά ἦταν σάν νά ἤμαστε ρομπότ καί μηχανές.
῎Ετσι ἡ ἐλευθερία μας εἶναι ὁ βασικότερος παράγων γιά τή σωτηρία μας, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη Του καί ἡ κλήση Του γιά σχέση μας μαζί Του εἶναι δεδομένη γιά τόν καθένα μας. Τό ἄν βρεθοῦμε στήν κόλαση ὅπως λέμε ἤ στόν Παράδεισο εἶναι θέμα τελικῶς ἀποκλειστικῶς δικό μας.

4. Τά παραπάνω σημαίνουν ὅτι τά θαύματα τοῦ Κυρίου,  ὅπως τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, ἀποτελοῦν ἐνέργειες τῆς παντοδύναμης θέλησής Του, ἐπειδή συναντοῦν ἀνθρώπους πού συνεργοῦν σ᾽ αὐτήν. Ποιά εἶναι ἡ συνέργεια αὐτή, μέ ἄλλα λόγια τί ἀπαιτεῖται γιά νά γίνει τό θαῦμα;
(1) ῾Η πίστη στόν Χριστό καί τή δύναμή Του. Καί ὁ πατέρας ᾽Ιάειρος καί ἡ αἱμορροοῦσα ἔχουν ἐναποθέσει κάθε ἐλπίδα τους σ᾽ ᾽Εκεῖνον. ῎Εχουν ἐμπιστοσύνη στή δύναμή Του.
(2) Μαζί μέ τήν πίστη ὅμως πρέπει νά συνυπάρχει ἡ ταπείνωση. ῾Ο ἕνας ἔρχεται γονατιστός καί μέ ἱκεσία. ῾Η ἄλλη πλησιάζει κρυφά.
(3) ῾Η ἀπελπισία πρός κάθε τι ὑλικό καί ἐπίγειο: ὁ πατέρας δέν μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ πουθενά - ὁ θάνατος εἶναι ἡ κοινή μοῖρα ὅλων• ἡ  γυναίκα ἔχει δαπανήσει τά πάντα στούς ἰατρούς χωρίς ἀποτέλεσμα.      
Καί τό θαῦμα ὄντως γίνεται: ἡ κόρη λόγω τῆς πίστης τοῦ πατέρα ἀνασταίνεται, ἡ αἱμορροοῦσα θεραπεύεται.

γ. ῎Αν ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού γεύθηκαν  τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε καί ἐμεῖς. ῾Ο Θεός εἶναι πάντοτε ὁ ῎Ιδιος καί ὁ μόνος πιστός: Πατέρας γεμᾶτος ἀγάπη. Περιμένει ὅμως καί τή δική μας θέληση. ῎Αν δεῖ ὅτι Τόν ἀναζητοῦμε μέ εἰλικρίνεια, μέ πίστη καί μέ ταπείνωση, θά ἐπενεργήσει πλούσια ἐπάνω μας ἡ χάρη Του. Καί μπορεῖ ἴσως νά μή δοῦμε κάποιο τρανταχτό θαῦμα στή ζωή μας, σίγουρα ὅμως θά ζήσουμε μέσα μας τό μεγαλύτερο θαῦμα πού ἀναγνωρίζει ἡ χριστιανική πίστη: τή μετάνοια καί τήν ὁλοκληρωτική ἐπιστροφή μας στόν Θεό. ᾽Από κεῖ καί πέρα ὅλη ἡ ζωή μας γίνεται ἕνα διαρκές θαῦμα.