Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ"

Στό ἀνηλεές σφυροκόπημα πού δέχεται ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας στούς καιρούς μας, ἡ πιό ἀποτελεσματική ἀντίδραση εἶναι ἡ προβολή τῶν ὑγιῶν στοιχείων της, ἐκείνων μάλιστα πού ἀπό πλευρᾶς χριστιανικῆς παραπέμπουν σ’ αὐτό πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία». Κι αὐτό γιατί ἡ ἀλήθεια της - ἀλήθεια πού ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ τέτοια παραδοσιακή οἰκογένεια μεγάλωσε καί ἀνδρώθηκε - ἀποτελεῖ τή μεγαλύτερη δύναμη πού ἀπό μόνη της ὑπερβαίνει κάθε ἄλλη παρεκκλίνουσα κατανόησή της. Όπως δηλαδή ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ὡς φῶς αἰώνιο σβήνει κάθε σκοτάδι πλάνης καί αἵρεσης, ἔτσι καί ὁ θεοΐδρυτος θεσμός τῆς οἰκογένειας, παρ’ ὅλες τίς ὑπάρχουσες ἐποχιακές διαταράξεις της, ἐξίσου σβήνει καί θά σβήσει κάθε ἄλλη μή εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό μορφή της. Στήν προβολή τοῦ ἁγίου θεσμοῦ τοῦ γάμου, τῆς συζυγίας, τῆς οἰκογένειας στοχεύουν καί τά κείμενα τοῦ μετά χεῖρας βιβλίου, πού βελτιώνουν καί ἐπαυξάνουν τήν πολλαπλῶς ἀνατυπωθεῖσα πρώτη ἔκδοσή του (2008, σελ. 130) (οπισθόφυλλο βιβλίου).

 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ (β΄έκδοσης)

Προβαίνουμε σέ δεύτερη ἔκδοση τοῦ βιβλίου μας «Σχέση καί Σχέσεις», μολονότι ἡ πρώτη ἔκδοση εὐλογήθηκε μέ ἀρκετές ἀνατυπώσεις – δείγμα τῆς ἀνταπόκρισης τῶν καλῶν ἀναγνωστῶν στούς προβληματισμούς τῶν κειμένων. Ἡ ἀνάγκη γιά τή δεύτερη αὐτή ἔκδοση (ἀπό τίς νέες ἐκδόσεις «ἀκολουθεῖν» αὐτήν τή φορά) ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου (μετά ἀπό 16 πιά χρόνια ἀπό τήν πρώτη κυκλοφορία τό 2008) γράψαμε καί ἄλλα κείμενα σέ σχέση πάντοτε μέ τή συζυγία καί τήν οἰκογένεια, ὁπότε σκεφτήκαμε ὅτι μπορεῖ καί αὐτά νά ἀποτελέσουν ἔναυσμα γιά περαιτέρω προβληματισμούς, βοηθητικούς  στίς ἀποφάσεις πού καλεῖται νά παίρνει ἕνα ζευγάρι καί μία οἰκογένεια στή δύσκολη πορεία τῆς καθημερινῆς του ζωῆς.

Ἁπλῶς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ξαναποῦμε αὐτό πού γράφαμε στό τέλος τῆς πρώτης ἔκδοσης: κάποιες ἐπαναλήψεις δικαιολογοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι τά κείμενα γράφτηκαν σέ διαφορετικό χρόνο καί μέ αὐτοτελές περιεχόμενο, γιά συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΑ

1. Μποροῦν νά ἁγιάσουν καί οἱ ἔγγαμοι;

2. Προετοιμασία γιά τον γάμο

3. Ἡ σχέση τῶν δύο φύλων

4. Ἡ σχέση τῶν συζύγων

5. Ἡ διατήρηση τῆς συζυγικῆς ἑνότητας

6. Τό «μυστικό» τῆς διάρκειας στόν γάμο

7. Ὑπομονή καί ἑτοιμότητα ἀλλαγῆς (Μία πρόταση γιά διαρκή ἀνθοφορία τῆς συζυγικῆς σχέσης)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1. Γιά ποιά οἰκογένεια μιλᾶμε;

2. Ἡ ἐπικοινωνία στήν οἰκογένεια

3. Οἱ γονεῖς ἔναντι τῶν ἐφήβων παιδιῶν τους

4. Οἰκογένεια μέ ἐνήλικα τέκνα

5. Οἰκογένεια καί διακοπές

6. Ἡ ἁγία οἰκογένεια τοῦ Μ. Βασιλείου ὡς πρότυπο οἰκογένειας καί στή σύγχρονη ἐποχή

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Γιατί αὐξάνονται τά διαζύγια;

2. Οἰκογένεια: ὥρα μηδέν!

3. Ἡ κρυφή αἰτία τοῦ δημογραφικοῦ μας προβλήματος

4. Οἱ ἐκτρώσεις

ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

1. «Θέλω νά πάρω διαζύγιο!»

2. «Ἀββᾶ, νά καλογερέψω ἤ νά παντρευτῶ


 (Διαστάσεις: 21Χ14, σελ. 266). 

Σε όλα τα κεντρικά και εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.