Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)(Μνήμη α´ καί β´ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ᾽Ιωάννου  Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ)


α. Στήν ἔναρξη τοῦ εὐλογημένου Τριωδίου μέ τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ἡ ᾽Εκκλησία μας ῾παρεκκλίνει᾽ ἀπό τήν κανονική σειρά της καί φέρει ἐνώπιόν μας γιά μία ἀκόμη φορά τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν Β´ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Παύλου, λόγω τῆς ἑορτῆς ἀπό τήν α´ καί β´ εὕρεση τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ᾽Ιωάννου τοῦ Προδρόμου. Γιά πολλοστή φορά ἀκοῦμε τόν ἀπόστολο νά τονίζει ὅτι ἡ πίστη μας στόν Κύριο ᾽Ιησοῦ Χριστό εἶναι γεγονός τῆς καρδιᾶς, τῆς φωτισμένης ἀπό τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, καί τό γεγονός αὐτό συνιστᾶ καί τόν θησαυρό τῆς ὕπαρξής μας, ἔστω κι ἄν τόν φέρουμε στό ῾πήλινο σκεῦος᾽ τοῦ σώματός μας. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ζωή μας κυμαίνεται σέ ἕνα διπλό ἐπίπεδο: ἀφενός στό ἐπίπεδο τῶν θλίψεων καί τῶν δοκιμασιῶν αὐτῆς τῆς ζωῆς πού ἀγγίζουν τή σωματικότητά μας, ἀφετέρου στό ἐπίπεδο τῆς χαρισματικῆς  σχέσης μας μέ τόν Χριστό πού προσδιορίζει τήν ψυχή μας.

Σημείωση: ᾽Επί μέρους ἀναπτύξεις ἀπό τό ἀνάγνωσμα αὐτό μπορεῖ κανείς νά βρεῖ σέ παλαιότερα κείμενα τοῦ ἱστολογίου, στήν ἐτικέτα ῾Κηρύγματα ἀποστολικά᾽: Κυριακή Η´ Λουκᾶ (῾῎Εχοντες τόν θησαυρόν αὐτόν ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν᾽), Κυριακή ΙΒ´ Λουκᾶ (῾᾽Εν παντί θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι᾽), Κυριακή ΙΕ´ Ματθαίου (῾Διωκόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι᾽).